Z rokovania riadnej konferencie Východoslovenského stolnotenisového zväzu

Po roku sa delegáti stretli opäť v Prešove

V utorok 22.mája 2018 sa uskutočnila riadna konferencia Východoslovenského stolnotenisového zväzu. Zúčastnilo sa na nej spolu 43 delegátov /32 zástupcov klubov + 11 zástupcov oblastných, resp. okresných zväzov/, pozvaní jubilanti ako aj ďalší hostia. Konferenciu otvoril predseda VsSTZ Vincent Pavúk, vedením jej ďalšieho priebehu bol poverený člen VV VsSTZ JUDr. Daniel Fink.

Na konferencii sa oceňovalo, bilancovalo a diskutovalo

Postupne predniesli jednotliví predsedovia komisií svoje záverečné správy o činnosti. Boli prezentované dosiahnuté úspechy ako aj množstvo vízií do budúcej práce zväzu. Delegáti na základe predložených návrhov a hlasovaní o nich jednoznačne odmietli úvahy o možnom rozdelení VsSTZ na dva samostatné krajské zväzy, čo bolo jednou z nosných tém minuloročnej búrlivej konferencie. Cieľom je skôr sa sústrediť na množstvo nových výziev a problémov súvisiacich s mimoriadne dynamicky sa vyvíjajúcimi prostredím športového práva a s tým súvisiacich ekonomických, účtovných a ďalších dopadov na prácu zväzu. Svoju koncepciu práce delegátom predstavil aj novozvolený kontrolór SSTZ Ing. Gabriel Wawrek.

Podnety pre ďalšiu prácu

Na základe formálnych ako aj neformálnych rokovaní ako aj záverov z diskusie boli stanovené viaceré priority pre ďalšie obdobie. Medzi nimi sú napr.
– pokračovanie úspešných projektov v práci s mládežou,
– zlepšenie spolupráce VsSTZ s oblastným a okresnými zväzmi,
– odstránenie nedostatkov v právnej povahe športových klubov a zväzov,
– nedostatočné zapájanie sa klubov a slabé čerpanie financií z podporných programov SSTZ a VsSTZ,
– zlepšenie práce rozhodcov na turnajoch VSPM ako aj dlhodobých súťaží mužov,
– riešenie problémov spojených so štartmi zahraničných hráčov,
– zlepšenie a skvalitnenie administratívneho aparátu VsSTZ,
– ako aj množstvo priorít za účelom zvyšovania kvality práce pre členov VsSTZ.

Ocenenia preberali aj Humenčania

V rámci správy predsedu športovo-technickej komisie boli odovzdané klubom 2. až 4. ligy ceny za dosiahnuté umiestnenia v súťažiach. Zástupca ŠKST Humenné si rúk predsedu ŠTK J. Pitoňáka prevzal diplom za 3. miesto v najvyššej krajskej súťaží – 2. lige mužov. Pri ocenení jubilantov potom predseda VsSTZ V. Pavúk odovzdal ďakovné plakety. Pripravené ocenenie pre K. Krokkera pri príležitosti jeho životného jubilea 70. rokov.  z dôvodu jeho neprítomnosti prevzal zástupca ŠKST Humenné.

-daf-

 

 


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *