STRUČNE O KLUBE

Občianske združenie

Športový klub stolného tenisu Humenné je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie je právnická osoba, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

Športová organizácia

Svojou právnou povahou je tiež športovou organizáciou – športovým klubom podľa § 15 zákona č.440/2015 Z. z. o športe a zmene a doplnení iných zákonov. Je založené na dobu neurčitú a vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí v súlade s právnym poriadkom danej krajiny.

Naše ciele a poslanie

Jeho cieľom je najmä združovať osoby so záujmom o športovú činnosť – stolný tenis, rozvíjať túto športovú aktivitu, podporovať účasť svojich členov a družstiev v súťažiach ako aj mimo súťažných aktivitách. Cieľom združenia je aj činnosť smerujúca k naplňovaniu verejného záujmu v športe, a to podpora a rozvoj športu mládeže, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.

Hospodárime transparentne

Hospodárenie s majetkom a hospodárska činnosť združenia sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a jeho majetok môže byť použitý výlučne len na dosahovanie cieľov, poslania a činnosti, za účelom ktorých je združenie založené.

-daf-