ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov Športový klub stolného tenisu Humenné
Sídlo Družstevná 7, 066 01 Humenné
Doručovacia adresa Družstevná 7, 066 01 Humenné
Hracia miestnosť Telocvičňa ZŠ, Kudlovská 11, 066 01 Humenné
 .
Právna forma Občianske združenie Potvrdenie o registrácii združenia.jpg
Údaj o zápise MV SR pod číslom VVS/1-900/90-6431 Výpis z registra občianskych združení.png
Štatutárny orgán Ing. Anton Pavlotty, predseda klubu Zápisnica o voľbe štatutárneho orgánu 30.6.2017.pdf
IČO 31 943 861 Potvrdenie o pridelení IČO.pdf
DIČ 2021166774
IČ DPH Neplatca DPH
 .
Bankové spojenie Tatra banka a. s., pobočka Humenné Potvrdenie o vedení bankového účtu.pdf
IBAN SK30 1100 0000 0026 2755 0611 Zmluva o zriadení bankového účtu.pdf