Špecializovaná stolnotenisová hala by bola veľkým prínosom, spustili sme verejné hlasovanie

Stolný tenis má v Humennom bohatú históriu

Stolný tenis patrí na územím mesta medzi tradičné športové odvetvia s viac ako osemdesiatročnou históriou. Tak v predvojnovom období sa hrával stolný tenis organizovane, pričom k masívnejšiemu rozvoju došlo až po založení stolnotenisového oddielu TJ Chemkostav Humenné v roku 1970. Ten sa neskôr transformoval do Športklubu Humenné. V roku 1993 vznikol súčasný ŠKST Humenné, ktorý ale prevzal kompletnú materiálnu a členskú základňu práve bývalého TJ Chemkostav  a stal sa fakticky jeho nástupcom a pokračovateľom. Práve z tohto dôvodu si preto v novembri 2020 pripomenieme okrúhle päťdesiate výročie klubovej histórie.

V družstvách dospelých začínajú výkonnostne dominovať ženy

Aktuálne klub reprezentuje v súťaži dospelých 5 družstiev. Ženy hrávajú 1. ligu, v aktuálnej sezóne skončili tretie. Muži majú 4 družstvá, a to ŠKST Humenné A – 2. liga, ŠKST Humenné B – 3. liga, ŠKST Humenné C – 4. liga, ŠKST Humenné D – 5. liga. Prvá liga je v riadiacej pôsobnosti Slovenského stolnotenisového zväzu /SSTZ/, 2. až 4. liga je v pôsobnosti Východoslovenského stolnotenisového zväzu a 5. liga je v pôsobnosti Oblastného stolnotenisového zväzu.

Súčasné zameranie na mládež je evidentné

Aktuálne má ŠKST Humenné 116 registrovaných stolných tenistov s platnou licenciou SSTZ. Drvivá väčšina je pritom mládež do 23 rokov /v našom prípade stále ešte skôr do 15 rokov/, na výchovu ktorej sa klub v poslednom období výrazne orientuje. Súťaže družstiev mládeže sú zväčša klasifikované zo súťaží jednotlivcov. Keďže ŠKST Humenné má kvalitnú mládežnícku základňu, má klasifikované družstvá mládeže v kategóriách najmladších žiakov a žiačok, mladších žiakov a žiačok, starších žiakov a žiačok ako aj juniorov a junioriek. Celkovo tak má ŠKŠT Humenné v zmysle predpisov spolu s v súťažiach mládeže ako aj dospelých klasifikovaných spolu 13 družstiev.

S vybudovaním špecializovaného stánku sa počítalo už v koncepcii športu v roku 2008

Myšlienka špecializovanej herne pritom nie je v Humennom žiadnou novinkou. Počítalo sa s ňou už v koncepcii rozvoja športu, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo ešte v roku 2008. Je však tiež pravdou, že vo vtedajšom stolný tenis na chvíľu stagnoval, tlak verejnosti na jej výstavbu tak nebol veľký. V poslednom období však prišlo k pozitívnej zmene a môžeme smelo vyhlásiť, že aktuálne stolný tenis možno na  území mesta považovať za jeden z najdynamickejšie rozvíjajúci sa druh športu.

ZŠ Kudlovská je so stolným tenisom spätá už takmer dvadsať rokov

Kompletný tréningový a zápasový proces prebieha v telocvični na ZŠ Kudlovská v Humennom, ktorá je domovským stánkom klubu nepretržite už  viac ako 20 rokov. Na tomto mieste sa uskutočňuje aj väčšina zápasov a jednotlivých turnajov mládeže. Klub v spolupráci so školou vytvoril pre organizovanie takýchto podujatí kvalitné podmienky. Výnimku tvorí len Medzinárodný turnaj Memoriál Františka Karandyšovského a turnaje Slovenského pohára mládeže, ktoré je potrebné vzhľadom na  počet účastníkov a nevyhnutné organizačné zabezpečenie usporiadať v Mestskej športovej hale v Humennom. Postupne tak ako sa klub a stolnotenisové aktivity rozrastajú, začína už byť v telocvični „pritesno“.

Máme športovú triedu, získali sme status regionálneho centra mládeže

ZŠ Kudlovská Humenné v spolupráci s ŠKST Humenné zriadili v školskom roku 2019/2020 v 1. ročníku športovú triedu v odbore športová príprava so zameraním na stolný tenis. Projekt je nastavený na štvorročný cyklus, t.z. že každý ďalší rok je záujem o vznik ďalšej triedy. Deti v tejto športovej triede hrajú stolný tenis v dopoludňajších hodinách v rámci športovej prípravy, niektoré z nich aj v popoludňajších hodinách.  V roku 2019 sme súčasne získali status Regionálneho centra mládeže SSTZ, ktoré je zriadené len pri ôsmych kluboch na Slovensku. Táto skutočnosť okrem iného umožňuje tým najlepším zabezpečiť dvojfázový tréning, takže deti takmer dennodenne trénujú v prvej fáze už od 06.00 hod. ráno, čo vytvára stále sa zvyšujúce požiadavky na počet hodín potrebných na zabezpečenie kvalitného tréningového procesu.

Stolnotenisových podujatí na území mesta stále pribúda

ŠKST Humenné sa však nevenuje len výkonnostnému športu, je aj celkovým nositeľom rozvoja stolného tenisu pre obyvateľov mesta a podporuje rôzne masové či občianske športové aktivity. Ako historicky najúspešnejší stolnotenisový klub na územím Horného Zemplína cíti preto aj zodpovednosť za celkový rozvoj tohto športu. Organizuje množstvo aktivít pre širokú verejnosť. Príkladmo je možné spomenúť napr. podujatie ku dňu svetového dňa stolného tenisu /24 hodinový maratón/, náborové aktivity pre predškolákov v rámci dňa otvorených dverí na ZŠ Kudlovská, koncoročný turnaj rodičov a detí, bohatú a pravidelnú publikačná činnosť klubu o stolnom tenisu v Humennom, organizovanie humenskej školskej stolnotenisovej ligy, organizovanie významných celoslovenských podujatí a medzinárodného charakteru, organizovanie krajských bodovacích turnajov mládeže, každoročné udeľovanie ceny stolnotenisovej osobnosti Zemplína ako aj množstvo ďalších stolnotenisových aktivít.

Budúca hala by bola bezpochyby obrovským prínosom

História tohto športu na území mesta nám ukazuje, že k dynamickejšiemu rozvoju došlo vždy buď po získaní špecializovaného herného priestoru, resp. s príchodom nových profesionálnych trénerov. Vzhľadom na súčasný rozsah realizovaných aktivít s potenciálom ďalšieho rastu ako aj klubovú členskú základňu je už namieste diskusia o špecializovanej infraštruktúre tak ako to majú viaceré športy na územím mesta /hokej, futbal, plávanie, tenis atď./. Navyše, v Humennom až na malé výnimky absentuje možnosť zahrať si stolný tenis pre verejnosť, už vôbec nie pre väčšie organizované skupiny. A keďže posledných pár rokov sa pravidelne uskutočňuje aj množstvo ďalších turnajov napr. predstaviteľmi cirkví, o využitie a obsadenosti takejto haly nemáme žiadne pochybnosti. Nehovoriac už o oprášení myšlienky mestskej stolnotenisovej ligy, či prípadne aj seniorskej, keďže skúsenosti nám ukazujú, že stolný tenis je medzi seniormi mimoriadne obľúbený.

Lokalita v areáli školy sa javí ako výhodná

Ako jedna z vhodných lokalít pre výstavbu haly sa javí školský areál ZŠ Kudlovská. Na škole je dobrá tradícia tohto športu, deti by mohli absolvovať tréningový proces priamo v areáli školy bez toho, aby stále sa zvyšujúce počty hodín stolného tenisu nejako do budúcna zasahovali do výučby školy v oblasti telesnej výchovy všeobecne. Už teraz by ŠKST Humenné pri optimálnom tréningovom  procese vedel vyťažiť akýkoľvek herný priestor na 6 až 8 hodín denne s perspektívou ďalšieho rastu počtu hodín pri rozširovaní športových tried. Deti by v jednom areáli absolvovali výučbu, družinu ako aj šport, čím sa pre ich rodičov minimalizuje potreba „vozenia“ na tréningy. Na obrázkoch nižšie je uvedená možná vizualizácia stolnotenisovej haly v tomto areáli s vlastnými parkovacími miestami, samostatným vchodom oddeleným od ZŠ, čím by sa aj pohyb osôb v škole mimo výučby znížil na minimum. Hala by spĺňala potrebné štandardy pre súťažný stolný tenis, mala by vlastné sociálne zázemie a ako aj ďalšie potrebné priestory.

Názor verejnosti je pre nás dôležitý, spustili sme verejnú anketu

A keďže máme záujem aj o názor verejnosti k tejto otázke, spustili sme na našej webovej stránke anketu s otázkou: „Súhlasíte s tým, aby sa v Humennom vybudovala nová špecializovaná stolnotenisová hala?“. Prosíme preto širokú laickú ako aj odbornú stolnotenisovú verejnosť, aby v tejto ankete vyjadrili svoj názor.


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *