Výzva Komisie športu mesta Humenné pre odbornú športovú verejnosť

Začali diskusie o novej podobe dotácií pre šport

Komisia športu mesta Humenné sa na svojom zasadnutí dňa 29. mája 2019 okrem iného zaoberala aj skutočnosťou potreby prípravy nového všeobecne-záväzného nariadenia /VZN/ o poskytovaní dotácií na šport z rozpočtu mesta Humenné. Komisia zároveň prijala stanovisko, že v záujme kvalitnej prípravy je potrebná vopred čo najširšia komunikácia so športovou obcou a odbornou verejnosťou pri príprave dokumentu s najmä s dopadom na športujúcu mládež a kluby na území mesta.

Potreba zapojenia širokej odbornej verejnosti

Keďže vzhľadom na mimoriadne dynamicky rozvíjajúcu sa oblasť športového práva, špecifiká jednotlivých športov s poukazom na interdisciplinárny charakter odvetvia, je potrebná participácia viacerých odborníkov v procese prípravy. Týmto preto Komisia športu mesta Humenné vyzýva športovú obec na zasielanie akýchkoľvek podnetov, pripomienok a návrhov, ktoré je možné zasielať na adresu člena komisie športu mesta Humenné JUDr. Daniel Finka, daniel.fink@pobox.sk a súčasne aj zamestnancovi referátu šport Mgr. Petrovi Mižákovi, peter.mizak@humenne.sk

-daf-


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *