Delegáti si na východe volili nové orgány

Tentokrát s prívlastkom supervolebná

Vo štvrtok 18. mája sa v Prešove konala volebné konferencia Východoslovenského stolnotenisového zväzu /VsSTZ/ pre celé územie Prešovského a Košického kraja. Právo účasti mali delegáti všetkých stolnotenisových klubov v riadiacej pôsobnosti VsSTZ. Už pomerne vysoká účasť delegátov nasvedčovala vážnosti tém, ktoré boli jej obsahom. Delegáti východného Slovenska si totiž volili nového predsedu ako aj nových členov Výkonného výboru. Keďže v júni sa následne uskutoční volebná konferencia do orgánov Slovenského stolnotenisového zväzu /SSTZ/, na východe sa volili aj delegáti na konferenciu SSTZ, a v zmysle nových stanov SSTZ boli predmetom hlasovania aj návrhy na členov do Výkonného výboru SSTZ vrátane návrhu na predsedu SSTZ.

Diskusia priniesla viaceré zaujímavé podnety

V pomerne rozsiahlej diskusii prednieslo viacero delegátov svoje podnety a predstavy o ďalšom smerovaní zväzu. Veľká časť diskusie bola venovaná rozsiahlym legislatívnym zmenám v oblasti dynamicky sa rozvíjajúceho odvetvia športového práva a nutnosti reagovať na nové s tým spojené výzvy. To si okrem iného pravdepodobne do budúcnosti vyžiada nutnosť väčšej profesionalizácie práce nielen riadiacich funkcionárov športových zväzov ale aj jednotlivých športových klubov.

Nový predseda, vo výkonnom výbore jediná zmena

Delegáti si následne zvolili nového predsedu VsSTZ, ktorým sa stal Vincent Pavúk /MŠK VSTK Vranov n/T/. Ten povedie stolný tenis na východnom Slovensku nasledujúce štyri roky. Pri voľbe členov do Výkonného výboru VsSTZ zaznamenal úspech aj náš klub ŠKST Humenné, keď jeho zástupca JUDr. Daniel Fink bol zvolený do VV VsSTZ orgánu ako jediný nový člen. Všetci ostatní členovia VV si svoje doterajšie pôsobenie v tomto orgáne hlasovaním na konferencii potvrdili.

Ohlásená kandidatúra na post predsedu SSTZ

Keďže dovtedajší predseda VsSTZ JUDr. Anton Hajduk ohlásil, že na júnových voľbách sa bude uchádzať o dôveru delegátov na post celoslovenského predsedu, z tohto dôvodu sa vzdal ďalšej kandidatúru na pozíciu predsedu VsSTZ. Zároveň bol aj predložený návrh na nových členov do Výkonného výboru SSTZ, pričom zástupca ŠKST Humenné JUDr. Daniel Fink bol navrhnutý na pozíciu člena VV SSTZ zodpovedného za komisiu masového rozvoja a školského športu.

Výsledky volieb konferencie VsSTZ

Predseda VsSTZ
Vincent Pavúk

Výkonný výbor VsSTZ
JUDr. Daniel Fink, JUDr. Zoltán Gallo, Stanislav Dubec, Ondrej Haky, Martin Gumáň, Ján Pitoňák

Schválení delegáti na konferenciu SSTZ
JUDr. Daniel Fink, JUDr. Anton Hajduk, Vladimír Pištej, Martin Gumáň, Stanislav Dubec, Ondrej Haky, Vincent pavúk, Ján Pitoňák

Schválení kandidáti do orgánov SSTZ
JUDr. Anton Hajduk – predseda SSTZ
Jaromír Truksa – člen zodpovedný za komisiu športovej reprezentácie
Bc. Oliver Kovács – člen zodpovedný za športovo- technickú komisiu
Roman Grigel – člen zodpovedný za komisiu mládeže
Stanislav Sládkovič – člen zodpovedný za komisiu rozhodcov
Dalibor Jahoda – člen zodpovedný za trénersko-metodickú komisiu a vzdelávanie
JUDr. Daniel Fink – člen zodpovedný za komisiu rozvoja stolného tenisu a školský šport
Ľubomír Pištej – člen ako zástupca športovcov
Branislav Kalužný – člen zodpovedný za ekonomické otázky a marketing

-daf-


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *