Výzva SSTZ na predkladanie žiadosti o príspevok – Svetový deň stolného tenisu 2018

SSTZ finančne podporí najkvalitnejšie projekty

Slovenský stolnotenisový zväz /SSTZ/ na svojej internetovej stránke dňa 12. februára zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí na realizáciu projektov Svetového dňa stolného tenisu dňa 6.apríla 2018. Termín uzávierky je 28.02.2018. SSTZ preto vyzýva všetky kluby na čo najmasovejšie zapojenie sa do tejto výzvy ako aj do samotného svetového dňa stolného tenisu. Výška príspevku na jeden projekt v prípade úspešne schválenia je od 500 do 1.500 EUR. Výška zdrojov SSTZ vyčlenených na tento projekt je minimálne 10.000 EUR.

Cieľom je zvýšenie popularity stolného tenisu

Uvedený projekt je pripravovaný pod gesciou Komisie masového rozvoja a školského športu SSTZ. Výsledky realizovaných projektov budú zo strany SSTZ ďalej využívané v oblasti marketingu, čo prispeje k zviditeľneniu samotných športových klubov ako aj k celkovej popularizácii stolného tenisu na Slovensku. Jedným z cieľov projektu je aj čo najmasovejší charakter realizovaných aktivít. Kompletná projektová výzva vrátane vzorov dokumentov je zverejnená na hlavnej stránke http://www.sstz.sk/aktuality/all ako aj v podsekcii komisie masového rozvoja a školského športu http://www.sstz.sk/komisie-detail/mr/WTTD

ŠKST Humenné sa plánuje do projektu tiež zapojiť

Humenský stolnotenisový klub sa rozhodne plánuje do tohto projektu zapojiť, a to bez ohľadu na úspech v projektovej výzve pri schvaľovaní príspevku. Jednou z priorít ŠKST Humenné je v tejto fáze rozvoja neustále zvyšovanie členskej základne, čo sa môže naplniť len realizáciou rôznorodých aktivít v meste Humenné ako aj v regióne Horného Zemplína. Už začiatkom marca bude klub v spolupráci so ZŠ Kudlovská participovať na dni otvorených dverí školy s cieľom prezentovať stolný tenis najmä budúcim prvákom. Všetky realizované aktivity by následne mali prispieť k tomu, že v školskom roku 2018/2019 /resp. v krátkej budúcnosti by sme sa v Humennom mohli dočkať aj zriadenia športovej triedy zameranej na stolný tenis, čo by tomuto športu výrazne pomohlo.

JUDr. Daniel Fink
predseda komisie masového rozvoja a školského športu SSTZ

 

Nie všetkým stolným tenistom na Slovensku je známe, že 6. apríl je svetovým dňom stolného tenisu. V roku 2018 sa do tohto projektu po prvýkrát organizovane zapojí aj Slovenský stolnotenisový zväz, čo je plne v súlade so schválenými programovými prioritami SSTZ na obdobie 2017 až 2021. Nielen o tomto projekte, ale aj o niektorých ďalších pripravovaných aktivitách SSTZ na rok 2018 sme sa porozprávali s JUDr. Danielom Finkom /na snímke/, členom VV SSTZ a zároveň predsedom Komisie masového rozvoja a školského športu /KMRaŠŠ/ SSTZ.

Pán Fink, skúste nám stručne predstaviť, čo je svetový deň stolného tenisu a aké sú jeho ciele?

Podľa oficiálnej internetovej stránky www.tt4all.com možno svetový deň stolného tenisu /World Table Tennis Day – WTTD/ charakterizovať ako oslavu radosti, resp. možnosti hrať stolný tenis pre zábavu, táto aktivita má ľudí navzájom spolu spájať, pričom viac dôrazu ako na súťažný stolný tenis sa kladie na zábavu a samotnú účasť na hre. Cieľom je zapojiť do tejto aktivity ľudí, ktorí zvyčajne stolný tenis nehrávajú, vzbudiť v nich lásku k tomuto športu a samozrejme pritiahnuť k stolom nových hráčov, ktorí by sa mu venovali následne aj dlhodobo.

SSTZ sa v roku 2018 do tohto dňa prvýkrát zapojí centrálne a koordinovane. Môžete nám to viac priblížiť?

Záujmom SSTZ je pripraviť koordinovanú celoslovenskú aktivitu v jeden deň tak, aby sa stolný tenis viac zviditeľnil s cieľom zapojiť do nej čo najväčší počet ľudí. Za týmto účelom preto SSTZ aj finančne podporí najkvalitnejšie projekty, keďže si plne uvedomujeme, že organizátori budú mať s touto aktivitou spojené aj určité náklady. A keďže jednou z hlavných úloh SSTZ v oblasti masového rozvoja a rozšírenia členskej základne /článok VI. Bod 5 priorít/ je zapojiť sa aktivitami zväzu a klubov do svetového dňa stolného tenisu, ktorý každoročne organizujú ITTF a ETTU, považujeme takúto formu podpory za samozrejmú.

Kto tento projekt zastrešuje, kto sa bude môcť do projektovej výzvy zapojiť, a žiadať tak o finančnú podporu na jeho organizáciu?

Tento projekt bol ako celok predstavený na decembrovom VV SSTZ. Garantom projektu je Komisia masového rozvoja a športu, ktorá na ňom bude úzko spolupracovať s Komisiou pre ekonomiku a marketing. Projekt bude prioritne určený /oprávnený žiadatelia/ pre športové kluby, ktoré sú hlavným nositeľom rozvoja stolného tenisu v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Viete nám bližšie predstaviť aj orientačný časový harmonogram WTTD?

Odo dňa uverejnenia tohto článku ostáva do začiatku WTTD necelých 100 dní. Vzhľadom na potrebu prípravy celého projektu teda času nazvyš nie je. Kompletná projektová výzva by mala byť pripravená a uverejnená do konca januára 2018. Finálne podmienky výzvy budú závisieť aj od výšky poskytnutej dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá bude známa až v priebehu januára 2018. Predpoklad trvania výzvy pre kluby bude následne do 15.februára 2018. Následne by mali byť do konca februára tieto projekty vyhodnotené a v marci uzatvárané zmluvy týkajúce sa podmienok finančného čerpania. Samotné kluby taktiež potrebujú čas na prípravu projektu. Aj z tohto dôvodu preto uverejňujeme prvotné informácii o WTTD ešte pred oficiálnym zverejnením výzvy. Kluby tak budú mať možnosť už v predstihu pouvažovať či a s akým projektom sa budú chcieť do tejto výzvy zapojiť. Inšpiráciu môžu nájsť na stránke www.tt4all.com. Necháme sa preto prekvapiť s akými kreatívnymi projektami jednotlivé kluby vyrukujú.

Kde konkrétne nájdu športové kluby bližšie informácie o projekte a jeho priebehu?

Na hlavnej stránke SSTZ bude už čoskoro zverejnený banner, ktorý bude na tento projekt odkazovať. Všetky podstatné informácie budú priebežne zverejňované ako aktuality na hlavnej stránke SSTZ a tiež v pod-stránke Komisie masového rozvoja a školského športu, kde bude aj sumár všetkých s týmto projektom spojených informácií.

Aké bude finančné krytie projektu, čo konkrétne budú môcť kluby očakávať?

Podľa môjho názoru, tento projekt nemá byť prioritne len o silnej finančnej motivácii ho zorganizovať. Svojím zameraním ho vnímam viac v oblasti filantropie. SSTZ však v súčasnosti nemá záujem prenášať ťarchu finančnej zodpovednosti za masový rozvoj stolného tenisu len na ramená športových klubov. Z tohto dôvodu budú najkvalitnejšie projekty podporené aj finančne, každý z nich do sumy 1.000 EUR. Na tomto mieste by som taktiež rád uviedol, že v prípade záujmu sa nebránime spolupráci so silným marketingovým partnerom, ktorý by dokázal na takomto druhu aktivít spolupracovať. Nakoniec, zmluva o sponzorstve v športe je už dnes plnohodnotným a transparentným nástrojom podpory športových aktivít, a aj pre marketingového partnera môže byť takáto spolupráca zaujímavá.

Aké ďalšie projekty pripravuje SSTZ v oblasti popularizácie, masového rozvoja a školského športu na rok 2018?

Projekt WTTD nebude v tejto oblasti jediným. V spolupráci viacerých komisií sa plánuje podpora existujúcich školských stolnotenisových líg, záujmom bude spolu podieľať sa tiež na vzniku nových. Uvažuje sa o ankete o najlepšieho stolného tenistu SR /viaceré kategórie/. V roku 2018 sa pokúsime taktiež zapojiť kluby do projektov publikačnej činnosti a podporiť tak vznik knižných monografií napr. o histórii stolného tenisu v rôznych mestách a regiónoch, či ucelených knižných monografií o významných osobnostiach slovenského stolného tenisu. Práve v tejto oblasti máme stále veľké rezervy. Priebežne budú zverejňované aj ďalšie drobné projekty zamerané na popularizáciu a masovosť.

Máte pre stolných tenistov pripravený aj nejaký novoročný darček?

Áno. Práve v týchto dňoch je v tlači reprezentatívny nástenný kalendár SSTZ 2018 väčšieho formátu, ktorý je koncipovaný ako sumár medzinárodných úspechov slovenského stolného tenisu v poslednom období. Na jeho titulke sa napr. nachádzajú ocenené deti z dlhodobo úspešného projektu Pezinskej školskej ligy, nechýbajú hráči ako Pištej či Balážová, SK Vydrany ako víťaz superligy, či najúspešnejší deaflympionici a paralympionici. Cieľom KMRaŠŠ je do budúcna každoročne zostaviť takýto kalendár vždy s inou tématikou.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *