D. FINK členom legislatívnej komisie SSTZ

Bodujeme už aj na poli diplomacie

O tom, že ŠKST Humenné v posledných dvoch rokoch začal systematicky budovať novú mládežnícku členskú základňu už niet pochýb. Keďže však máme záujem budovať klub komplexne na všetkých úrovniach, s tým súvisí aj možné zapojenie zástupcov klubu do štruktúr orgánov na krajskej, resp. centrálnej úrovni. O to viac preto klub potešila správa, že jeho člen JUDr. Daniel FINK bol na poslednom zasadnutí Výkonného výboru Slovenského stolnotenisového zväzu dňa 29.11.2016 zvolený za člena legislatívnej komisie SSTZ. Nateraz je tak jediným zástupcom bývalého okresu Humenné /Humenné, Snina, Medzilaborce/ v štruktúrach SSTZ.

Náplň činnosti legislatívnej komisie SSTZ

Legislatívna komisia SSTZ je odbornou komisiou Výkonného výboru SSTZ, ktorá vznikla na základe Stanov SSTZ schválených v júni tohto roku, a to na podľa čl.44 – odborné komisie SSTZ a podľa uznesenia mimoriadnej konferencie SSTZ podľa bodu IV. ods. f/. Následne VV SSTZ dňa 20.09.2016 schválil jej štatút, v ktorom sú stanovené jej úlohy takto:

a/ zabezpečuje legislatívnu činnosť SSTZ, podieľa sa na vypracovávaní legislatívnych podkladov, Stanov SSTZ, štatútov, smerníc a pokynov SSTZ,
b/ sústreďuje a pripravuje návrhy na zmeny a doplnky Súboru predpisov a Stanov SSTZ.
c/ zabezpečuje uplatňovanie a aplikáciu zásadných smerníc, pokynov, pravidiel a predpisov-Handbooku ITTF a ETTU do legislatívy SSTZ,
d/ dbá o aplikáciu smerníc a pokynov NR SR, MŠVVaŠ, SOV, KŠZ SR a orgánov samosprávy do legislatívnych noriem SSTZ a jeho činnosti,
e/ odborne napomáha pri tvorbe legislatívy KSTZ, ligových oddielov a klubov SR (Stanovy, organizačné poriadky, rokovacie poriadky, štatúty),
f/ môže využívať internetovú stránku SSTZ a časopis „Slovenský stolný tenis“ na zverejňovanie aktuálnych, resp. publikuje tu príslušné smernice a pokyny SSTZ.

Nie len pocta, ale predovšetkým záväzok

Jednotliví kandidáti však neboli nominovaní na VV SSTZ priamo. Keďže každý kraj /Západ, Stred, Východ – Prešovský a Košický spolu/ mal právo nominovať len jedného kandidáta, tento musel mať pri nominácii najprv dôveru krajských štruktúr – VV VsSTZ a až následne túto nomináciu schvaľoval VV SSTZ. Komisia má štyroch členov, predsedu a troch členov. Zvolenie je však potrebné vnímať nie len ako poctu, ale predovšetkým záväzok do budúcnosti.

Na nedostatok práce sa členovia rozhodne sťažovať nebudú

Obrovské množstvo legislatívnych zmien v oblasti športového práva len prispelo k tomu, že zriadenie tejto komisie bolo už viac ako nevyhnutné. V bežnej praxi činnosti športových klubov najmä na regionálnej úrovni sa stretávame s nedostatkami pri aplikácii nových právnych predpisov do praxe. Na nedostatok práce sa tak novozvolení členovia rozhodne sťažovať nebudú.

Zloženie Legislatívnej komisie SSTZ je následovné:
JUDr. Martin Ďuračik – predseda
Mgr. Matej Hamran, LLM., Stanislav Sládkovič, JUDr.Daniel Fink – členovia
Štatút-legislatívnej-komisie.pdf
zápis-č.8_VV_29_11_2016-novy.pdf


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *