Zasadala legislatívna komisia SSTZ

Úvodné zasadnutie

V pondelok 27. februára 2017 zasadala v Bratislave v sídle Národného stolnotenisového zväzu legislatívna komisia SSTZ. Rokovania sa zúčastnili: JUDr. Martin ĎURAČIK /predseda LK SSTZ/, JUDr. Daniel FINK /člen LK SSTZ/, Stanislav SLÁDKOVIČ /člen LK SSTZ/. Na rokovaní boli prítomní tiež: Ing. Anton HAMRAN /Generálny sekretár SSTZ/, Ing. Róbert ČELKO /člen VV SSTZ/, Prof. Ing. Pavol ALEXY, Csc. /člen VV SSTZ/, Tomáš ŠEREDA /sekretár SSTZ/, Mgr. Ivica Hatalová. Na úvod Generálny sekretár SSTZ Ing. Antom Hamran poprial tejto komisii veľa úspechov v jej činnosti, za tajomníčku komisie bola ustanovená Mgr. Ivica Hatalová.

Stanovil sa okruh prioritných tém

Keďže išlo o úvodné zasadnutie po jej zriadení koncom roka 2016, prítomní si vymenili viacero názorov najmä na potrebu riešenia akútnych problémov súvisiacich s zmenami legislatívy v oblasti športového práva. Dohodli sa na potrebe zlepšenia informovanosti odbornej stolnotenisovej verejnosti či už prostredníctvom webovej stránky SSTZ alebo časopisu stolný tenis.

Horúcimi témami registrácie a nedostatky právneho rámca športových klubov a zväzov

Diskutujúci sa zhodli na tom, že je potreba jednotného riešenia otázok súvisiacich s registráciami hráčov na všetkých úrovniach SSTZ, keďže v zmysle platných Stanov prijatých dňa 25.06.2016 Konferenciou SSTZ sú tak okresné ako aj krajské zväzy súčasťou oficiálneho stolnotenisového hnutia /sú športovými organizáciami podľa zákona o športe/ a aj na nich sa vzťahujú predpisy SSTZ a nová právna úprava. Ich legislatívna autonómia je preto obmedzená predpismi vyššej právnej sily.

Článok 4 Stanov SSTZ:
1. Kluby, oddiely, oblastné, okresné, regionálne výbory SSTZ a iné právnické osoby (združenia športovcov, trénerov, rozhodcov a pod.), ktoré sa chcú podieľať na športovej činnosti v rámci SSTZ, musia byť členmi SSTZ .

2. Predpisy a rozhodnutia osôb uvedených v odseku 1 musia byť v súlade s právnym poriadkom, predpismi SSTZ a predpismi ITTF a ETTU.

Článok 7 Stanov SSTZ
2. Členstvom v SSTZ, člen SSTZ prejavuje súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám stolnotenisového hnutia, ktoré sú vyjadrené v predpisoch SSTZ, ITTF a ETTU, ako aj rozhodnutiam ich orgánov vydaným v súlade s nimi.

Článok 9 Stanov SSTZ
2. Riadnymi členmi SSTZ po splnení podmienok stanovených Stanovami sú:
a) športové kluby, ktoré sú právnickými osobami,
b) regionálne, krajské, okresné a oblastné výbory SSTZ,

Vypracovaním koncepčného materiálu k týmto naj-diskutovanejším témam týkajúcich sa riešenia problémových registrácií a nedostatočného legislatívneho rámca športových klubov ale aj okresných, oblastných, či krajských zväzov bol poverený člen legislatívnej komisie JUDr. Daniel Fink. Tento materiál bude následne predložený na rokovanie LK SSTZ a následne VV SSTZ.

Podpora klubov pracujúcich s mládežou po splnení zákonných podmienok je realitou

V súvislosti so zmenou zákona o športe je zrejmé, že časť finančných prostriedkov, ktoré obdrží SSTZ bude poskytnutá po splnení zákonných podmienok priamo na všetky športové kluby, ktoré aktívne pracujú s mládežou. K tejto téme už zasadal aj VV SSTZ.

Zápis č. 1/2017 zo zasadnutia Výkonného výboru SSTZ, konaného dňa 24.1.2017
bod. 2.7 “Po dlhých prieťahoch dňa 13.01.2017 zverejnilo MŠVVaŠ SR rozpis štátnej podpory pre športové zväzy, medzi ktoré podľa kontroverzného vzorca rozdelilo na r. 2017 sumu 36 319 878 €. SSTZ skončilo v poradí zväzov na 13. mieste s podporou 606 419 €. ………………. Nevýhodou novely zákona o športe platnej od 1.1.2017 je, že zväz je zaviazaný vyčleniť najmenej 25% rozpočtu na štátnu reprezentáciu, najmenej 20% na talentovaných športovcov, najmenej 15% na aktívnych športovcov do 23 rokov do klubov (musia mať IČO, stanovy v zmysle nového zákona o športe a osobitný účet na tieto prostriedky), najviac 30% na infraštruktúru, resp. investície a najviac 15% na prevádzku zväzu. Tieto taxatívne zadania výrazne komplikujú tvorbu rozpočtu SSTZ na r. 2017. Prvé prostriedky môže dostať SSTZ koncom februára 2017.”

-daf-


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *