Zákon o registri MVO prináša klubom viacero dôležitých povinností

NR SR dňa 27. novembra schválila zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len “zákon o registri MVO”/. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona, cieľom je zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového registra o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorých registrácia sa vykonáva v rezorte Ministerstva vnútra SR. Register MVO bude predstavovať logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov, vrátane údajov o občianskych združeniach. Ide preto o pomerne zásadný predpis, ktorým súčasne dochádza aj k novelizácii zákona o združovaní občanov či zákona o správnych poplatkoch. A Keďže väčšina športových klubov sú práve občianskymi združeniami, z pohľadu ich ďalšieho efektívneho fungovania, najmä vo vzťahu k verejnému sektoru a možnosti čerpania financií sú tieto zmeny mimoriadne dôležité.

Absencia relevantných údajov je evidentná

Ako vyplýva z návrhu zákona, v súčasnosti nie je zákonom vymedzená povinnosť napr. viesť údaje o štatutárnom orgáne a členoch štatutárneho orgánu pri občianskych združeniach /OZ/ čo v praxi vedie k problémom v zmluvných vzťahoch s tretími stranami. Ide pritom o dôležité údaje, ktoré pomáhajú jednoznačne identifikovať právnickú osobu vo vzťahoch so štátom, napr. v správnom konaní. Subjekty verejnej správy majú ťažkosti pri identifikovaní osôb oprávnených konať v mene týchto organizácií, napr. pri poskytovaní verejných prostriedkov a pod., pričom možnosť okamžitej a spoľahlivej identifikácie štatutárneho orgánu a adresy sídla má pre fungovanie každej právnickej osoby kľúčový význam.

Združenia sa elektronizácii už nevyhnú

Postupná elektronizácia výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci rovnako vyžaduje, aby organy verejnej moci komunikovali v elektronickej podobe aj s právnickými osobami /OZ sú právnické osoby/, ako aj s organizačnými jednotkami, ktoré konajú vo svojom mene, na to však je potrebné sprístupniť elektronické schránky štatutárnym orgánom občianskych združení a fyzickým osobám, ktoré sú oprávnené konať v mene organizačných jednotiek.

Zapisované údaje

Názov právnickej osoby, adresa sídla právnickej osoby, identifikačné číslo, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie, sú dôležité údaje o právnických osobách. Mnohé z týchto údajov však v súčasných evidenciách absentujú, alebo nie sú aktualizované, čo sa má týmto predpisom odstrániť. V § 3 ods. 1/ zákona sa explicitne uvádza rozsah zapisovaných údajov, pribudnú najmä presné údaje o zakladateľoch a štatutároch jednotlivých klubov. Do registra sa však zapisujú aj ďalšie údaje ako napr. dátum vstupu do likvidácie, údaje o likvidátorovi, vyhlásenie konkurzu či údaj o nezahladených trestoch uložených v trestnom konaní zapisovanej osobe, ako aj údaj o nevykonaných trestoch postihujúcich jej právnych nástupcov.

Osobitné údaje o občianskych združeniach

Zákon špecifikuje aj ďalšie zapisované údaje, osobitne pre OZ. Okrem vyššie uvedených údajov tak väčšina športových klubov bude musieť mať v registri zapísaný aj cieľ činnosti občianskeho združenia, či názov ich organizačných zložiek, osôb oprávnených konať v ich mene, či deň vzniku a zániku skončenia fyzickej osoby oprávnenj konať v mene organizačnej zložky.

Zapisuje sa už aj webové sídlo a všeobecne prospešný účel

Na návrh zapisovanej osoby sa do registra zapisujú aj jeden alebo viacero všeobecne prospešných účelov, ktoré sú cieľom alebo predmetom jej činnosti a taktiež webové sídlo, ak ho má zriadené. V praxi stolnotenisových klubov bude pravdepodobne najčastejším všeobecne prospešným účelom “telovýchova”, prípadne “zdravie” či “vzdelávanie”. Údaje, ktoré sú zapísané v registri sa pritom považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým sa nepreukáže opak. Združenie preto nebude mať povinnosť preukazovať pred orgánmi verejnej moci údaje, ktoré má zapísané v registri.

Subjekty verejnej správy si údaje vopred overia

Zdá sa, že jednotliví funkcionári klubov si budú musieť do budúcna dať poriadne záležať na aktuálnosti a správnosti zapísaných údajov. Z dôvodu zabezpečiť aktuálnosť a úplnosť registra ustanovuje sa pre subjekty verejnej správy, všeobecný zákaz poskytnúť mimovládnej neziskovej organizácii, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa tohto zákona, verejné prostriedky. V zmysle § 6 ods. 1/ totiž Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky a/ zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f). Takáto osoba navyše nesmie nadobudnúť ani majetok štátu, majetok vyššieho územného celku, majetok obce alebo majetok verejnoprávnej inštitúcie. Orgány verejnej správy tak budú povinné si tieto údaje pred poskytnutím financií vopred overiť. V zmysle odkazu č. 6 pod čiarou pritom pod pojmom verejné zdroje zákonodarca rozumie ustanovenie § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na tieto účely sa verejnými prostriedkami rozumejú finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy; verejnými prostriedkami sú aj prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii.

Zmeny aj v zákone o združovaní občanov

Návrh na registráciu už aj s novými údajmi

Uvedeným zákonom č. 346/2018 došlo zároveň aj k novelizácii zákona o združovaní občanov, ktorý je právnym základom drvivej väčšiny stolnotenisových klubov. V § 6 ods. 2 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Návrh na registráciu musí obsahovať údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo.“. V prípade záujmu o založenie a vznik nového klubu tak zakladatelia po novom musia uvádzať už aj tieto údaje.

Pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená

Z problémov aplikačnej praxe vyplynula požiadavka, aby pri zmene štatutára boli pri oznámení takejto zmeny podpísaní pôvodný aj nový štatutárny orgán. V prípade zmien údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu predloží OZ ministerstvu dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu. Oznámenie o zmene údajov o štatutárnom orgáne /ŠO/ alebo členovi štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov, a novozvoleným štatutárnym orgánom alebo novozvolenými členmi štatutárneho orgánu; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená. Navrhované zmeny prispievajú k zvýšenie právnej istoty a zabezpečia, aby údaje do registra boli získavané verifikovaným spôsobom.

Zákon rieši už aj niektoré sporné situácie

Ak ŠO alebo člen ŠO zapísaný v registri odmietne podpísať oznámenie a uznesenie združenia o zmene štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, jeho podpis možno nahradiť vyhlásením troch členov združenia, ich podpisy musia byť úradne osvedčené a nahrádzajú podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.

Aktualizácia údajov aj na webovom sídle, či v úradnom styku

Podľa nového ustanovenia § 17a je združenie povinné v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, uvádzať názov, označenie právnej formy, ak nie je súčasťou názvu, adresu sídla a identifikačné číslo organizácie.

Čím skôr tým lepšie

Je síce pravdou, že v zmysle prechodných ustanovení stanovená lehota dvoch rokov od účinnosti zákona, kedy je Ministerstvo vnútra povinné uviesť register do prevádzky sa javí ako ďaleká budúcnosť. Treba si však uvedomiť, že podľa § 7 ods. 2/ zákona o registri MVO, zápisy v evidencii občianskych združení vedených registrovými úradmi podľa doterajších predpisov sa považujú do uvedenia registra do prevádzky za zápisy v registri podľa tohto zákona. Povinnosti je tak potrebné si splniť čo najskôr, nakoľko subjekty verejnej správy si splnenie týchto povinností pred poskytnutím finančných zdrojov vopred skontrolujú.

Údaje je potrebné zosúladiť do 30. júna

Podľa § 20a ods. 1/ Občianske združenia sú povinné ministerstvu písomne zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov. Pravosť podpisov musí byť pritom úradne osvedčená.

Šikovné kluby poplatok ušetria

V zmysle položky 34 písm. j/ zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia občanov do registra mimovládnych neziskových organizácií správny orgán vyrubí poplatok vo výške 16,50 EUR. Podľa údajov uvedených v Poznámke č. 2 pod položkou však tento poplatok nevyberie, ak občianske združenie zašle Ministerstvu vnútra SR písomne do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu.


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *