Programový dokument Iniciatívy za zmenu

Programový dokument
kandidáta na predsedu SSTZ JUDr. Antona Hajduka podporovaný ním navrhnutými kandidátmi na členov VV SSTZ.

1. Financie

– zverejníme kompletného rozpočtu na stránke SSTZ (všetky príjmy a výdavky položkovite),
– zverejníme vyúčtovaní akcií organizovaných SSTZ,
– získame hlavného sponzora SSTZ a sponzora Extraligy, (aj ďalších sponzorov na jednotlivé podujatia)
– poskytneme priame dotácie na činnosť krajských stolnotenisových zväzov na základe počtu registrovaných hráčov
– zvýšime podiel z registračných poplatkov regiónom o 100%
– zavedieme verejnú evidenciu majetku SSTZ a transparentný vysúťažený nákup stolnotenisových potrieb,
– zavedieme možnosť klubov uchádzať sa o organizáciu sústredení a medzinárodných turnajov

2. Reprezentácia

– celoročná centralizovaná príprava reprezentantov mužov a žien s pravidelnými sústredeniami
s centrom v STH v Rači v súlade s plánom komplexnej prípravy reprezentantov,
– obnovíme medzinárodnú spoluprácu s kvalitnými reprezentačnými tímami z regiónu,
– zavedieme písomné dohody s reprezentantmi so zameraním na vzájomné práva a povinnosti, zmluvu s reprezentačným trénerom
– povinná účasť na určených medzinárodných turnajoch a Majstrovstvách Slovenska,
– pravidelné kontrolné turnaje širšieho kádra reprezentácie a najlepších juniorov a hráčov U21
minimálne dvakrát ročne.

3. Talentovaná mládež

– príprava v kluboch – zachováme podporu klubov podľa modelu, ktorý je doposiaľ, s potrebnou úpravou vzhľadom na nový systém prípravy mládeže,
– príprava v regionálnom centre – centrum bude musieť spĺňať vopred zadefinované podmienky
– zriadime reprezentačné centrum mládeže – centrum musí spĺňať podmienky potrebné pre komplexnú starostlivosť o vrcholového športovca vrátane jeho školských a voľnočasových aktivít.
– čím vyšší stupeň prípravy tým väčšia podpora, ale aj adresnosť a kontrola použitých prostriedkov.
– do procesu prípravy od regionálnych centier budú vo veľkej miere zapájaní aj reprezentační tréneri mládeže,

4. Trénersko-metodická zložka

– cez spoluprácu reprezentační tréneri – regióny, kluby zabezpečíme prenos modernej metodológie a informácii
– budeme pravidelne zverejňovať metodické listy a preklady odborných článkov a zriadime centrálnu databázu informácií (publikácie, videá, atď.)
– financovanie metodických výcvikových táborov po krajoch so zameraním na nmž a mž,
– podporíme vytvorenie asociácie trénerov za presadzovania ich práv, ale aj zvyšovania úrovne.

5. Rozhodcovská zložka a legislatíva

– pripravíme databázu informácií (aktuálna metodika) pre rozhodcov
– prepracujeme smernicu o financovaní rozhodcov
– zvýšime informovanosť členov o novej športovej legislatíve, budeme organizovať semináre
– vypracujeme vzorové dokumenty pre kluby a zväzy v súlade s novou legislatívou,
– legislatívne dopracujeme všetky stolnotenisové predpisy, vrátane stanov
– vytvoríme právny rámec športových klubov a zväzov v súvislosti so zákonom o športe,
– budeme monitorovať výzvy na predkladanie projektov pre kluby a zväzy a oznamovať príležitosti členom.

6. Investície

– z dotácie uznanému športu použijeme na podporu výstavby nových nízkonákladových stolnotenisových hál po celom Slovensku
– skvalitníme ubytovanie v hale v Rači.

7. Popularizácia, masový rozvoj, školský šport

– finančne podporíme zvyšovanie masovej mládežníckej základne v regiónoch,
– podpora klubom a oblastným, resp. krajským zväzom pri vydávaní publikácii na popularizáciu stolného tenisu
– podporíme vytvorenie dlhodobých medziškolských súťaži družstiev /základné a stredné školy/
– finančne podporíme projekty klubov na organizovanie náborových podujatí /exhibície, iné akcie/ na jednotlivých školách.

8. Komunikácia

– dostaneme stolný tenis späť do televízie
– vylepšíme komunikáciu cez stránku SSTZ (informácie, články, rozhovory, informácie z VV s vysvetleniami, atď.)
– nadviazať spoluprácu s médiami, prioritne weby…


Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *